Arbejdstagerrettigheder

Der er fire retningsgivende principper for virksomheders arbejde inden for arbejdstagerrettigheds-området:

Arbejdstagerrettigheder

Princip 3: Virksomheder bør opretholde frihede til organisering og anerkende arbejdstageres ret til kollektive forhandlinger; og

Princip 4: støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde; og

Princip 5: støtte afskaffelse af børnearbejde; og

Princip 6: eliminere diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold

Alle arbejdstagere i verden har ret til anstændige arbejdsvilkår. Børnearbejde og tvangsarbejde kan dog stadig være en udfordring i virksomheders globale værdikæder, ligesom at der over hele verden er problemer med fagforeningsfrihed og diskrimination.

FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling har sat fokus på, at udryddelse af fattigdom gennem økonomisk vækst ikke kun kræver flere jobs men også anstændige arbejdsvilkår. Virksomhedens arbejde med at identificere og håndtere påvirkninger, positive som negative, af arbejdstagerrettighederne i hele værdikæden er dermed afgørende for virksomhedens ’social license to operate’.

For virksomheden medfører styrket mangfoldighed, inklusion og lighed i egen organisation, bl.a. en større adgang til kvalificerede medarbejdere, højere medarbejdertilfredshed, større kreativitet og et bedre omdømme.

Om principperne

De fire principper refererer, ligesom princip #1 og #2 til de internationalt proklamerede menneskerettigheder. Det er som minimum, dem, som står beskrevet i FN’s Verdenserklæringen om Menneskerettigheder samt i ILO konventionerne om arbejdstagerrettigheder.

Virksomheder tilsluttet FN’s Global Compact forpligter sig til at udvikle politikker og programmer, der bl.a. understøtter sikre og sunde arbejdsvilkår, frihed til at organisere sig og ikke-diskriminerende ansættelsespraksis, samt sikrer, at virksomheden hverken direkte eller indirekte er involveret i børnearbejde.

Indsatser for arbejdstagerrettigheder

For virksomhedens arbejde med de fire principper gælder den tilgang i FN’s Retningslinjer for Erhvervsliv og Menneskerettigheder, som er beskrevet under Menneskerettigheder og princip #1 og #2

I forlængelse heraf kan virksomheden desuden overveje tre forhold:

  • Politikker og procedurer: Har virksomheden politikker og procedurer, der opretholder fagforeningsfrihed, sikrer antidiskriminerende praksisser og lige muligheder samt fremmer mangfoldighed og inklusion?
  • Information og træning: Gennemfører virksomheden informationsaktiviteter og træning, så alle medarbejdere kender virksomhedens politikker og procedurer?
  • Klageadgang: Har medarbejderne adgang til at klage over brud på virksomhedens politikker, og har virksomheden procedurer, der sikrer at klager behandles effektivt, retfærdigt og transparent?

Læs mere om hver af de Ti Principper på Global Compacts hjemmeside 

 

Academy & arbejdstagerrettigheder

Global Compacts store digitale læringsplatform, Academy, er tilgængelig for alle tilsluttede virksomheder og alle jeres medarbejdere. Academy-platformen er designet til at give dig og din virksomhed den viden og de færdigheder, I har brug for i jeres konkrete arbejde.

Derfor kan du også finde meget mere indhold og lære mere om arbejdet med arbejdstagerettigheder via Academy. Her kan du tage digitale kurser, prøve forskellige værktøjer og se relevante videoer. 

Lær mere om arbejdstagerrettigheder i Academy (kræver login)

Har du spørgsmål?