FAQ

Siden er under opbygning


Hvad er FN’s Global Compact?

FN’s Global Compact (UNGC) blev etableret i 2000 for at mobilisere verdens virksomheder i en global bevægelse for bæredygtig udvikling. Med over 9.500 medlemsvirksomheder er det verdens største initiativ for ansvarlige virksomheder. Medlemmerne arbejder med at integrere 10 universelle principper for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption i virksomhedens strategi og drift, samt for at fremme og bidrage til opnåelsen af FN’s 17 verdensmål. FN’s Global Compact har mere end 70 lokale Global Compact netværk i hele verden, der arbejder på at udbrede arbejdet med ansvarlig virksomhedsledelse og verdensmålene i en national kontekst.

Global Compact Network Denmark (GCDK) er det lokale netværk for danske virksomheder og organisationer, der har forpligtet sig til at arbejde med ansvarlighed og bæredygtighed efter principperne i FN’s Global Compact. Med afsæt i Global Compacts ti principper og FN’s verdensmål arbejder vi for at inspirere og facilitere danske virksomheders arbejde med social ansvarlighed og bæredygtighed som værdiskabende for både forretningen og samfundet. Global Compact Network Denmark er med over 350 medlemsvirksomheder det største danske netværk for ansvarlige virksomheder.

Hvad er sammenhængen mellem Global Compact Network Denmark og FN’s Global Compact?

Global Compact Network Denmark er det lokale netværk for danske virksomheder, som har tilsluttet sig FN’s Global Compact. Netværket repræsenterer således FN’s Global Compact i Danmark, og de danske medlemsvirksomheder. Netværket er er en forening finansieret af medlemsvirksomhederne, som har mandat til at varetage FN’s Global Compact’s interesser i Danmark. Det danske netværk er ét blandt flere end 70 lokale Global Compact netværk rundt omkring i verden.

Læs mere om det danske netværk

Hvad får man ud af at være medlem?

Som medlem af FN’s Global Compact bliver din virksomhed ikke blot en del af Danmarks største sammenslutning af ansvarlige virksomheder – den bliver også en del af verdens største initiativ for ansvarlighed i den private sektor.

Global Compact sætter en fælles ramme for profilering af din virksomheds fremskridt og engagement inden for ansvarlig virksomhedsledelse samt adgang til ekspertise, værktøjer og ressourcer inden for Global Compacts 10 principper og FN’s verdensmål. Derudover kan din virksomhed udvikle sit arbejde med ansvarlighed gennem workshops i arbejdsgrupper og videndeling med de andre medlemmer. Din virksomhed bliver også profileret via Global Compacts online platforme og har mulighed for at påvirke agendaen for bæredygtig udvikling i fællesskab med de andre medlemmer.      

Læs mere om de konkrete medlemsfordele, samt de to typer af medlemskab, Signatory og Participant.

Hvem er med i Global Compact Network Denmark (GCDK)?

Global Compact Network Denmark’s medlemmer dækker over både virksomheder og organisationer af alle størrelser. 

Se den fulde liste over danske medlemmer af UNGC.

Hvem kan melde sig ind?

Initiativet er et virksomheds initiativ, men både virksomheder og organisationer kan blive en del af FN’s Global Compact og Global Compact Network Denmark. 

Virksomheder

Enhver virksomhed uanset branche eller sektor kan melde sig ind i Global Compact, så længe virksomheden arbejder målrettet med implementeringen af Global Compacts 10 principper i dens aktiviteter og kommunikerer om dens fremskridt. 

Virksomheder, der møder et eller flere af følgende eksklusionskriterier, kan dog ikke blive medlem af FN’s Global Compact:

  • Virksomheden er underlagt en FN sanktion.
  • Virksomheden er listet på FN’s Ineligible Vendors List af etiske grunde.
  • Virksomheden opnår indtjening gennem produktion, salg og /eller overførsel af personellandminer eller klyngebomber.
  • Virksomheden opnår indtjening gennem produktion og/eller forarbejdning af tobak. 

Organisationer

Vigtige partnere og stakeholders, civilsamfundsaktører og andre non-profit organisationer kan også engagere sig i FN’s Global Compact igennem policy dialog, læring, lokale netværk og partnerskabsprojekter. Vi har brug for interessenters ekspertise til at udvikle de mest effektive ideer, værktøjer og research, som kan fremme Global Compacts 10 principper.  Organisationer spiller nemlig en central rolle for at skabe partnerskaber og skabe handling med substans. FN’s Global Compact samarbejder blandt andre med akademiske institutioner, interesseorganisationer, byer/kommuner, civilsamfundsaktører/NGOer, fagforeninger og offentlige organisationer.

Hvordan melder man sig ind?

For at blive medlem af FN’s Global Compact skal du ansøge via FN’s Global Compacts hjemmeside. Som en del af ansøgningsprocessen skal din virksomheds administrerende direktør underskrive et ’Letter of Commitment til FN’s generalsekretær. I brevet forpligter virksomheden sig til at arbejde efter Global Compacts 10 principper, understøtte FN’s 17 verdensmål og årligt indsende en ’Communication on Progress (CoP) rapport. 

Find ansøgningsskema og brevskabelon.

Hvad koster det at være medlem?

Som medlem af Global Compact forpligter man sig til at bidrage med et årligt kontingent. 

Bidraget fastsættes ud fra to faktorer: 1) din virksomheds årlige bruttoomsætning og 2) din virksomheds type af medlemskab: Participant-medlem eller Signatory-medlem
Find kontingentoversigten og læs mere om de to typer af medlemskab.

Organisationers medlemsbidrag er fastsat til DKK 3.750 årligt. 

Datterselskaber af Global Compact medlemmer
Der er særlige forhold vedr. datterselskaber af Global Compact medlemmer. Som datterselskab kan din virksomhed enten vælge 1) at melde sig ind i Global Compact med et selvstændigt medlemskab og betale efter ovenstående kontingentstruktur eller 2) at tilslutte sig moderselskabets medlemskab af Global Compact. Såfremt din virksomhed tilslutter sig moderselskabets medlemskab, skal den betale DKK 3.750 kr. årligt, hvis den ønsker at deltage i Global Compact Network Denmarks aktiviteter. 

Læs mere om dine muligheder som datterselskab

Hvad forpligter man sig til?

Som en del af Global Compact forpligter din virksomhed sig til at arbejde med Global Compacts 10 principper og kommunikere virksomhedens fremdrift på dem gennem en årlig rapportering. Rapporten kaldes en Communication on Progress-rapport (COP). Rapporten skal udover rapportering på de 10 principper også indeholde information om virksomhedens arbejde med FN’s verdensmål. Der er ingen krav til format, længde eller sproget i COP-rapporten, men der er tre minimumskrav til indholdet.

Læs mere om kravene til en COP.

Hvad er en Communication on Progress (COP) / Communication on Engagement (COE)?

Virksomheders rapportering – Communication on Progress (COP) rapport
Som en del af Global Compact forpligter din virksomhed sig til at rapportere årligt på jeres arbejde med de 10 principper. Rapporten kaldes en Communication on Progress-rapport (COP) og uploades på Global Compacts hjemmeside. Der er tre minimumskrav til din COP-rapport:

  • Et CEO statement, der udtrykker virksomhedens fortsatte støtte til FN’s Global Compact og fornyer virksomhedens løbende forpligtelse over for initiativet og de ti principper. 
  • En beskrivelse af praktiske handlinger som virksomheden har iværksat eller planlægger at iværksætte for at implementere de 10 principper inden for de fire områder (menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption)
  • Måling af outcome (både kvalitative og kvantitative)

Der er ingen krav til format, længde eller sproget i COP rapporten. 

Læs mere om kravene til en COP.

Organisationers rapportering – Communication on Engagement (COE) rapport
Medlemsorganisationer forpligter sig til at rapportere hvert andet år gennem en Communications on Engagement-rapport (COE). Rapporten skal beskrive, hvordan din organisation støtter Global Compact og implementeringen af de 10 principper i virksomheder. Din COE-rapport skal uploades på Global Compacts hjemmeside og leve op til tre minimumskrav:

  • Et CEO statement, eller tilsvarende, der udtrykker organisationens fortsatte støtte til FN’s Global Compact og fornyer jeres løbende forpligtelse over for initiativet og de 10 principper. 
  • En beskrivelse af praktiske handlinger som organisationen har iværksat for at støtte de 10 principper og for at engagere sig i initiativet. De praktiske handlinger bør relatere sig til et eller flere af de specifikke aktiviteter som Global Compact anbefaler til de forskellige non-business medlemmer.
  • Måling af outcome (både kvalitative og kvantitative)

Læs mere om kravene til en COE.

Hvad er forskellen på de to medlemstyper participant og signatory?

Global Compact har to forskellige medlemstyper for virksomheder: Signatory eller Participant. Det er op til medlemsvirksomheden at bestemme hvilket medlemskab, de ønsker. Begge medlemstyper giver din virksomhed mulighed for at involvere sig og deltage i det danske netværk og alle vores aktiviteter i Danmark. Som Participant-medlem får man yderligere mulighed for at engagere sig i Global Compact på globalt plan – internationale events, adgang til Global Compact Academy, adgang til Action Platforms med mere. De virksomheder, der vælger et Participant-medlemskab ønsker ofte en ledende position inden for bæredygtighed med mulighed for global indflydelse.

Læs mere om medlemstyper og priser.

Hvordan tilmelder man sig en arbejdsgruppe?

Global Compact Network Denmark har nedsat to arbejdsgrupper, 1) Menneskerettigheder i praksis og 2) FN’s verdensmål, som vil afholde en række møder og workshops for netværkets medlemmer. Vi opfordrer vores medlemsvirksomheder til at tilmelde sig en eller flere arbejdsgrupper.

 Læs mere og tilmeld dig vores arbejdsgrupper.

Arbejdsgrupperne er kun tilgængelige for medlemmer af Global Compact.

Global Compact Network Denmark holder flere arrangementer årligt. Det varierer dog hvorvidt disse arrangementer er åbne for alle eller kun er åbne for medlemmer. Dette vil fremgå af arrangementets informationsside. Det er også via arrangementets informationsside, at du kan finde information omkring tilmelding. Du kan se en liste over alle vores arrangementer her.

Hvor kan man ændre virksomhedens/organisationens kontaktoplysninger, uploade sin COP/COE rapport med mere?

For at ændre kontaktoplysninger, oprette nye kontaktpersoner, ændre virksomhedsoplysninger, uploade sin COP/COE rapport eller lignende, skal man logge ind med sin personlige profil på følgende link: https://www.unglobalcompact.org/login. Hver virksomhed/organisation kan selv oprette et ubegrænset antal brugere til profilen.

Hvordan udsætter eller flytter man sin rapporteringsdeadline?

Der er to måder hvorpå din virksomhed eller organisation kan udsætte eller flytte sin rapporteringsdeadline. 

Grace Letter
Hvis din virksomhed eller organisation mod forventning ikke kan nå sin rapporteringsdeadline, kan I ansøge Global Compact om at få flyttet deadline 90 dage. Det gør I ved at indsende et ‘Grace Letter’, der beskriver, hvorfor det ikke har været muligt for jer at indsende jeres rapport inden for deadline. Brevet indsendes via din virksomheds/organisations personlige profil på unglobalcompact.org. Et ‘Grace Letter’ kan ikke indsendes to år i træk. 

Læs mere og find en step-by-step guide.

Justering efter rapporteringscyklus
Hvis din virksomheds eller organisations generelle rapporteringscyklus ikke passer med jeres rapporteringsdeadline til Global Compact, kan I ansøge Global Compact om at få justeret deadline. Det gør I ved at indsende en ‘Cycle adjustment request’ via virksomhedens/organisationens personlige profil på unglobalcompact.org. En ‘Cycle adjustment request’ kan kun indsendes én gang. 

Læs mere og find en step-by-step guide.

Hvad sker der, hvis man misser sin rapporteringsdeadline?

Hvis din virksomhed/organisation overskrider sin rapporteringsdeadline, ændres virksomhedens offentlige status på Global Compacts hjemmeside fra “Active” til “Noncommunicating”. En virksomhed kan stå som “Noncommunicating” i en periode på maksimalt ét år, og vil derefter blive ekskluderet fra Global Compact. Virksomheden kan ændre sin status fra  “Noncommunicating” til “Active” ved at uploade sin COP-rapport. 

Hvis en virksomhed på forhånd ved at COP-rapporten ikke vil være færdig til rapporteringsdeadline kan udfærdige et ‘Grace Letter’, hvor man anmoder om at få udskudt rapporteringsdeadline. (læs mere under FAQ-spørgsmålet “Hvordan udsætter eller flytter man sin deadline?”)

Må man bruge UNGC’s logo?

FN’s Global Compacts logoer er kun til intern brug og må ikke anvendes af medlemsvirksomheder eller -organisationer.

Alle medlemsvirksomheder eller -organisationer har dog mulighed for at anmode om tilladelse til at benytte UN Global Compacts “We Support” logo.

Læs mere om Global Compacts logopolitik, og hvordan du søger tilladelse til brug af “We Support”-logoet.

Alle Global Compact medlemsvirksomheder har også ret til at benytte Global Compact “Communication on Progress”-logoet i deres COP-rapport uden forudgående tilladelse. 

Hent “Communication on Progress”-logo

Hvordan melder man sig ud?

FN’s Global Compact er et frivilligt initiativ, og alle har naturligvis mulighed for at forlade initiativet igen. Det gøres gennem en ansøgningsprocedure, der ligner proceduren for indmeldelse – virksomheden skal udfylde et “Letter of Withdrawal” skrevet af en autoriseret repræsentant fra virksomheden/organisationen, der  specificerer årsagen/-erne til at virksomheden ønsker at forlade initiativet.

Brevet skal underskrives og sendes til info@unglobalcompact.org.