FAQ

Hvad er FN’s Global Compact?

FN’s Global Compact (UNGC) blev etableret i 2000 for at mobilisere verdens virksomheder i en global bevægelse for bæredygtig udvikling. Med over 14.500 medlemsvirksomheder er det verdens største initiativ for ansvarlighed i erhvervslivet.

Medlemmerne arbejder med at integrere ti universelle principper for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption i virksomhedens strategi og drift, samt for at fremme og bidrage til opnåelsen af FN’s 17 verdensmål. FN’s Global Compact har mere end 70 lokale Global Compact-netværk i hele verden, der arbejder på at udbrede arbejdet med ansvarlig virksomhedsledelse og verdensmålene i en national kontekst.

Global Compact Network Denmark (GCDK) er det lokale netværk for danske virksomheder og organisationer, der har forpligtet sig til at arbejde med ansvarlighed og bæredygtighed efter principperne i FN’s Global Compact. Med afsæt i Global Compacts ti principper og FN’s verdensmål arbejder vi for at inspirere og facilitere danske virksomheders arbejde med social ansvarlighed og bæredygtighed som værdiskabende for både forretningen og samfundet.

Global Compact Network Denmark er med over 500 medlemsvirksomheder det største danske netværk for ansvarlighed i erhvervslivet.

Hvem er med i GCDK?

Global Compact Network Denmark’s medlemmer dækker over både virksomheder og organisationer af alle størrelser.

Se den fulde liste over danske medlemmer af UNGC.

Hvem kan melde sig ind?

Initiativet er et virksomheds initiativ, men både virksomheder og organisationer kan blive en del af FN’s Global Compact og Global Compact Network Denmark.

Virksomheder

Enhver virksomhed uanset branche eller sektor kan melde sig ind i Global Compact, så længe virksomheden arbejder målrettet med implementeringen af Global Compacts Ti Principper i dens aktiviteter og kommunikerer om dens fremskridt.

Virksomheder, der møder et eller flere af følgende eksklusionskriterier, kan dog ikke blive medlem af FN’s Global Compact:

 • Virksomheden er underlagt en FN-sanktion.
 • Virksomheden er listet på FN’s Ineligible Vendors List af etiske grunde.
 • Virksomheden opnår indtjening gennem produktion, salg og/eller overførsel of personellandminer eller klyngebomber.
 • Virksomheden opnår indtjening gennem produktion og/eller forarbejdning af tobak.
Organisationer

Vigtige partnere og stakeholders, civilsamfundsaktører og andre non-profit organisationer kan også engagere sig i FN’s Global Compact igennem policy dialog, læring, lokale netværk og partnerskabsprojekter. Vi har brug for interessenters ekspertise til at udvikle de mest effektive ideer, værktøjer og research, som kan fremme Global Compacts Ti Principper.

Organisationer spiller nemlig en central rolle for at skabe partnerskaber og skabe handling med substans. FN’s Global Compact samarbejder blandt andre med akademiske institutioner, interesseorganisationer, byer/kommuner, civilsamfundsaktører/NGOer, fagforeninger og offentlige organisationer.

Hvordan melder man sig ind?

For at blive medlem af FN’s Global Compact skal du ansøge via FN’s Global Compacts hjemmeside. Som en del af ansøgningsprocessen skal din virksomheds administrerende direktør underskrive et ’Letter of Commitment’ til FN’s generalsekretær.

I brevet forpligter virksomheden sig til at arbejde efter Global Compacts Ti Principper, understøtte FN’s 17 verdensmål og årligt indsende en ’Communication on Progress (CoP)’ rapport.

Find ansøgningsskema og brevskabelon her.

Hvad koster det at være medlem?

Som medlem af Global Compact betaler virksomheder og organisationer et årligt medlemsbidrag.

Bidraget fastsættes ud fra din virksomheds årlige bruttoomsætning i US dollars. 

Læs mere om om rammerne for vores medlemsbidrag for virksomheder.

Læs mere om rammerne for vores medlemsbidrag for organisationer.

Hvad får man ud af at være medlem?

Som medlem af FN’s Global Compact bliver din virksomhed ikke blot en del af Danmarks største sammenslutning af ansvarlige virksomheder – den bliver også en del af verdens største initiativ for ansvarlighed i den private sektor.

Global Compact sætter en fælles ramme for profilering af din virksomheds fremskridt og engagement inden for ansvarlig virksomhedsledelse samt adgang til ekspertise, værktøjer og ressourcer inden for Global Compacts Ti Principper og FN’s verdensmål. Derudover kan din virksomhed udvikle sit arbejde med ansvarlighed gennem workshops i arbejdsgrupper og videndeling med de andre medlemmer. Alle medlemsvirksomheder får også adgang til vores store community- og læringsplatform, Academy.

Læs om alle de konkrete medlemsfordele

Hvordan tilmelder man sig en netværksgruppe?

Global Compact Network Denmark har nedsat flere netværksgrupper, som vil afholde en række møder og workshops for netværkets medlemmer. Vi opfordrer vores medlemsvirksomheder til at tilmelde sig en eller flere netværksgrupper.

Læs mere og tilmeld dig vores netværksgrupper. 

Netværksgrupperne er kun tilgængelige for medlemmer af Global Compact.

Global Compact Network Denmark holder flere arrangementer årligt. Det varierer dog, hvorvidt disse arrangementer er åbne for alle eller kun er åbne for medlemmer. Dette vil fremgå af arrangementets informationsside.

Det er også via arrangementets informationsside, at du kan finde information omkring tilmelding.

Du kan se en liste over alle vores arrangementer her

Hvad forpligter man sig til?

Som en del af Global Compact forpligter din virksomhed sig til at arbejde med Global Compacts Ti Principper og kommunikere virksomhedens fremdrift på dem gennem en årlig rapportering.

Rapporten kaldes en Communication on Progress-rapport (COP). Den nye Communication on Progress (CoP) består af to elementer: Et CEO-statement om fortsat støtte til FN Global Compact og de Ti Principper og en digital CoP-spørgeramme. I kan tjekke spørgerammen ud her og få mere information om CEO-statementet her.

COP/COE

Virksomheders rapportering – Communication on Progress (COP) rapport

Som en del af Global Compact forpligter din virksomhed sig til at rapportere årligt på jeres arbejde med de Ti Principper. Rapporten kaldes en Communication on Progress-rapport (COP) og uploades på Global Compacts hjemmeside. Den nye Communication on Progress (CoP) består af to elementer:

 • Et CEO-statement om fortsat støtte til FN Global Compact og de Ti Principper
 • En digital CoP-spørgeramme.

Jeres CEO-statement er en offentlig erklæring af virksomhedens fortsatte støtte til de Ti Principper og FN’s Global Compact på højeste ledelsesniveau. Statementet er en standardiseret skabelon, som underskrives elektronisk på vores digitale CoP-platform.

Global Compacts CoP-questionnaire (spørgerammen) er relateret til de Ti Principper og verdensmålene og er struktureret i fem sektioner (governance, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, klima og antikorruption). Spørgerammen er designet til at hjælpe vores tilsluttede virksomheder med at måle deres indsats på tværs af de Ti Principper. I vil som virksomhed ikke modtage en score eller ranking – formålet er derimod at skabe transparens og muliggøre fremgang.

For at kunne opfylde betingelserne til CoP skal jeres virksomhed have underskrevet CEO-statementet om fortsat støtte, samt have besvaret alle spørgsmålene i CoP-spørgerammen via den nye digitale CoP-platform. Jeres CoP skal være uploadet inden den universelle indrapporteringsperiode, som finder sted mellem 1. marts og 30. juni (i 2023: 27. marts – 30. juni. I kan tjekke spørgerammen ud her og få mere information om CEO-statementet her.

I kan tjekke spørgerammen ud her og få mere information om CEO-statementet her.

Organisationers rapportering – Communication on Engagement (COE) rapport

Medlemsorganisationer forpligter sig til at rapportere hvert andet år gennem en Communications on Engagement-rapport (COE). Rapporten skal beskrive, hvordan din organisation støtter Global Compact og implementeringen af de Ti Principper i virksomheden. Din COE-rapport skal uploades på Global Compacts hjemmeside og leve op til tre minimumskrav:

 • Et CEO statement, eller tilsvarende, der udtrykker organisationens fortsatte støtte til FN’s Global Compact og fornyer jeres løbende forpligtelse over for initiativet og de Ti Principper.
 • En beskrivelse af praktiske handlinger som organisationen har iværksat for at støtte de Ti Principper og for at engagere sig i initiativet. De praktiske handlinger bør relatere sig til et eller flere af de specifikke aktiviteter, som Global Compact anbefaler til de forskellige non-business medlemmer.
 • Måling af outcome (både kvalitative og kvantitative)

Læs mere om kravene til en COE.

Hvordan udsætter eller flytter man sin rapporteringsdeadline?

Der er i forbindelse med den nye spørgeramme ingen mulighed for henstandsperioder eller forlængelser af deadlines.

Hvad sker der, hvis man misser sin rapporteringsdeadline?

Hvis en virksomhed undlader at uploade deres CoP, vil de tildeles en ”Non-Communicating” status, hvilket vil fremgå af virksomhedens Participant Profile på FN Global Compacts hjemmeside. Virksomheden kan når som helst blive gjort aktiv igen ved at udfylde og indsende deres CoP i perioden 1. juli til 31. december.

Hvis en ”Non-Communicating” virksomhed ikke indsender sin CoP inden 31. december, vil de i januar, i det efterfølgende kalenderår, blive delistet fra FN Global Compact. For flere detaljer om CoP-kravene, delisting og vores gentiltrædelsespolitik kan I tilgå vores CoP politik her.

Må man bruge UNGC’s logo?

FN’s Global Compacts logoer er kun til internt brug og må ikke anvendes af medlemsvirksomheder eller -organisationer.

Alle medlemsvirksomheder eller -organisationer har dog mulighed for at anmode om tilladelse til at benytte UN Global Compacts “We Support”-logo.

Læs mere om Global Compacts logopolitik, og hvordan du søger tilladelse til brug af “We Support”-logoet.

Hvordan melder man sig ud?

FN’s Global Compact er et frivilligt initiativ, og alle har naturligvis mulighed for at forlade initiativet igen.

Det gøres gennem en ansøgningsprocedure, der ligner proceduren for indmeldelse – virksomheden skal udfylde et “Letter of Withdrawal”, skrevet af en autoriseret repræsentant fra virksomheden/organisationen, der specificerer årsagen/-erne til, at virksomheden ønsker at forlade initiativet.

Brevet skal underskrives og sendes til info@unglobalcompact.org 

Hvad er sammenhængen mellem Global Compact Network Denmark og FN’s Global Compact?

Global Compact Network Denmark er det lokale netværk for danske virksomheder, som har tilsluttet sig FN’s Global Compact. Netværket repræsenterer således FN’s Global Compact i Danmark og de danske medlemsvirksomheder.

Netværket er en forening finansieret af medlemsvirksomhederne, som har mandat til at varetage FN’s Global Compact’s interesser i Danmark. Det danske netværk er ét blandt flere end 70 lokale Global Compact-netværk rundt omkring i verden.

Læs mere

Hvor kan man ændre virksomhedens/organisationens kontaktoplysninger, uploade sin COP/COE rapport med mere?

For at ændre kontaktoplysninger, oprette nye kontaktpersoner, ændre virksomhedsoplysninger, uploade sin COP/COE-rapport eller lignende, skal man logge ind med sin personlige profil på FN’s Global Compact.

Hver virksomhed/organisation kan selv oprette et ubegrænset antal brugere til profilen.

For at få nulstillet din adgangskode, så kontakt os på info@globalcompact.dk.

Target Gender Equality Programme

What is Target Gender Equality?

Target Gender Equality is an accelerator programme focused on supporting companies participating in the United Nations Global Compact in setting and meeting ambitious corporate targets to advance gender equality.

This initiative is run in collaboration with Global Compact Local Networks.

What theme does Target Gender Equality focus on?

The programme calls for bold action to advance gender equality at all levels and across all areas of business.

The capacity-building workshops are focused on supporting companies to set targets and develop enabling action to increase women’s representation and leadership.

The programme takes a holistic approach and helps companies understand the various policies, practices and interventions that are needed to advance gender equality and achieve gender parity.

What are the benefits of participating for companies?

Companies participating in Target Gender Equality will be equipped with the research, network of partners and experts, and knowledge to confidently set and meet ambitious corporate targets for women’s representation and leadership in business.

Participants will have the opportunity to demonstrate their commitment to measurable progress on gender equality to their employees, investors and other stakeholders and profile women in their organization who are driving business success, sustainability, and contributions towards the SDGs. Participants will also be invited to join an exclusive Target Gender Equality LinkedIn Group.

How will Target Gender Equality help my company meet its sustainability objectives and contribute to the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs)?

Through Target Gender Equality, companies participating in the UN Global Compact will be challenged to assess their gender equality performance, set ambitious corporate targets and take action to address barriers to gender equality, both within their organization and their broader sphere of influence. In doing so, participants will:

 • Demonstrate commitment to and implementation of the Ten Principles of the UN Global Compact, in particular Principle 1 on human rights and Principle 6 on labour.
 • Demonstrate alignment with the UN Guiding Principles on Business and Human Rights. In a recent report submitted to the Human Rights Council, the Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises called for companies to set measurable targets, take measures to ensure equal representation of women in the workforce at all levels, and specifically recommended use of the Women’s Empowerment Principles Gender Gap Analysis Tool.
 • Operationalize the Women’s Empowerment Principles (WEPs). The WEPsare a joint initiative of the UN Global Compact and UN Women launched providing guidance to business on how to empower women in the workplace, marketplace and community.Among other things, the WEPs call for businesses to “assure sufficient participation of women – 30% or greater – in decision-making and governance at all levels and across all business areas.” Over 4,000 global business leaders have signed the CEO Statement of Support for the WEPs.
 • Directly support the achievement of Goal 5 of the 2030 Agenda for Sustainable Development. Specifically, Goal 5.5 calls for women’s full participation and equal opportunities for leadership at all levels of decision-making, including in economic life, by 2030.

 • Create positive impact across the Sustainable Development Goals. Research shows that women’s leadership and economic empowerment is a catalyst for progress on a range of goals, from education (Goal 4) and health (Goal 3) to poverty alleviation (Goal 1) and climate action (Goal 13).

 • Strengthen their ESG performance. According to a meta analysis commissioned by the International Finance Corporation, there is a positive correlation between women’s representation in leadership and ESG performance.

How is Target Gender Equality related to the Women’s Empowerment Principles?

The Women’s Empowerment Principles (WEPs) were launched by the UN Global Compact and UN Women in 2010 and have been signed by 4,000+ companies.

They provide a holistic framework for business on how to empower women in the workplace, marketplace and community.

The WEPs CEO Statement of Support provides an opportunity for business leaders to signal their support for gender equality.

Target Gender Equality builds on and supports the objectives of the WEPs by helping companies set and meet ambitious targets for women’s representation and leadership in business – a key component of the WEPs.

The WEPs will inform discussions and help companies navigate potential barriers and opportunities.

Among other things, participants will use the WEPs Gender Gap Analysis Tool to get a holistic understanding of their gender equality performance and to assess current policies and practices.

The WEPs CEO Statement sign-on process is managed by UN Women.

Learn more here

My company is not part of the UN Global Compact. Can we join Target Gender Equality?

Target Gender Equality is an accelerator programme for companies of the UN Global Compact.

If your company has not yet joined the UN Global Compact, please learn how to do so here

My company has signed the CEO Statement of Support for the WEPs. Can we join Target Gender Equality?

Yes. Target Gender Equality supports you in translating your existing commitment to women’s empowerment into concrete action.

My company has not signed the Women’s Empowerment Principles – can I join regardless?

Yes. While Target Gender Equality builds on and advances the Women’s Empowerment Principles, signing the WEPs is encouraged but not mandatory.

My company is just getting started on our journey to advance gender equality. Is Target Gender Equality an appropriate programme for us to participate in?

Absolutely. The Target Gender Equality programme starts by helping companies understand their current gender equality performance through facilitated use of the WEPs Gender Gap Analysis Tool, identifying strengths and areas for improvement.

Participants will also be introduced to the latest research supporting the business case for women’s representation and leadership.

A series of three in-country workshops will then help participating companies generate concrete action plans to set and meet corporate targets for women’s representation and leadership in business, unique to their company context and performance status.

While participating companies are encouraged to be ambitious, the programme emphasizes continuous progress.

Participating companies will also expand their network of UN partners, peers and experts that can further assist them in meeting their gender equality goals.

I already participated in Target Gender Equality in 2020 – can I join again?

It depends.

If you missed various workshops and would like to catch up together with a new group of peer companies, or if your team fully restructured requiring you to start over, you are welcome to sign up for Target Gender Equality 2021.

If you completed the full programme in 2020, we encourage you to start implementing your plans and stay engaged through further accountability, engagement and learning opportunities

My company does not currently have a corporate target in place to advance women’s representation and leadership. Can we participate without having a target in place?

Yes. The purpose of Target Gender Equality is to help companies set and meet ambitious targets for women’s representation and leadership in business.

Companies need not have targets in place in order to participate.

Through Target Gender Equality, we aim to provide participating companies with the research, knowledge and network of partners needed to confidently set and meet corporate targets for women’s representation and leadership in business.

My company already has targets in place to advance women’s representation and leadership in business. Is Target Gender Equality an appropriate programme for us to participate in?

Yes. Companies that already have targets in place will benefit from engaging with experts and engaging in peer-to-peer learning.

In addition to uncovering strategies to fast-track progress toward existing targets, companies may be inspired to raise the ambition of their targets to better align with the Global Goals and stakeholder expectations or improve their target through additional tracking and accountability mechanisms.

Participating in Target Gender Equality also provides a platform for leading companies to share their experiences and showcase progress made.

Is my company obligated to announce a public target at the end of the programme?

No. While we encourage transparency and external reporting, your company is under no obligation to publicly communicate a specific target after the programme.

We recognize that each gender equality journey depends on the company’s specific context.

While some are ready to announce new targets upon the completion of the programme, for others it might take longer to formulate their next steps.

Where and how will programmatic outcomes including targets be featured?

We encourage you to share your targets and forward-looking actions with the UN Global Compact Team to track collective outcomes, as well as include them in your Communication on Progress (CoP) submitted annually as part of your participation in the UN Global Compact.

There are further communication opportunities to showcase your actions in the Target Gender Equality newsletter and webpage as well as at UN Global Compact events.

Is any company participating in the UN Global Compact eligible to take part in the programme?

All companies participating in the UN Global Compact are eligible to take part in the programme as long as they are based in a country where the Global Compact Local Network is participating.

Please see the current list here

Is there a restriction on the number of companies that can participate in Target Gender Equality?

While there is no restriction on the total number of Target Gender Equality participants, Global Compact Local Networks may limit the programme size at the country-level in order to maximize the learning experience for participating companies.

Interested companies are encouraged to register early.

Where does the programme take place?

The programme is currently being offered by Global Compact Local Networks in the following 45 countries:

Austria, Bangladesh, Bolivia, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Croatia, Denmark, Ecuador, El Salvador, Georgia, Germany, Ghana, Greece, Guatemala, India, Indonesia, Japan, Jordan, Kenya, Lebanon, Mexico, Morocco, Netherlands, Nigeria, Paraguay, Peru, Poland, Portugal, Republic of Korea, Russia, Serbia, South Africa, Spain, Sri Lanka, Tanzania, Thailand, Tunisia, Turkey, Ukraine, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America

My company has offices and operations in several countries – does it make sense to join the programme in various countries at the same time?

Yes. To maximize their learning experience and ensure that target setting practices reflect local context, companies are encouraged to join the programme in several countries of operations, where Target Gender Equality is offered.

The WEPs Gender Gap Analysis Tool which is used at the beginning of the programme to assess performance can aggregate results for multi-national companies.

Can non-business Global Compact participants join Target Gender Equality?

While the programme is designed for business, non-business participants with expertise and knowledge relevant to Target Gender Equality are encouraged to discuss opportunities to support Target Gender Equality with their Global Compact Local Network representative.

How can I find out which other companies in my country or industry are participating?

While we will not be publicly sharing the list of participating companies before the end of the sign up period, you can browse the UN Global Compact database to see who participated in Target Gender Equality Round I in 2020. In total, over 300 companies participated across sizes, sectors and industries.

My company is not based in a country where there is a participating Global Compact Local Network. How can we take part in the programme?

Unfortunately, as this is a country-level programme, only companies based in countries where the Global Compact Local Network is running the programme can participate.

However, select Target Gender Equality programming will be made available through the UN Global Compact Academy and flagship events.

How do I register to participate?

Companies interested in joining the programme can fill out the registration form or connect directly with their participating Global Compact Local Network

I have technical difficulties or clarifying questions when completing the form. Who should I contact?

Please email Elisabeth Resch at resch@unglobalcompact.org

What is the time commitment to participate?

The mandatory part of the programme includes completing the WEPs Gender Gap Analysis Tool which is estimated to take maximum one working day and will take place between July-September.

From October to March three capacity-building workshops will take place requiring around half a day each.

In between workshops, representatives are asked to reflect on the information shared and apply learnings to their company context using an Action Planning Guide.

Additional voluntary engagement opportunities will be organized for representatives that would like to dive deeper into thematic areas and connect with their Target Gender Equality peers.

Who from our company should participate in the programme? Are there eligibility criteria that we should be aware of?

All participating companies are asked to nominate two representatives to actively participate in the programme on behalf of the company.

This includes attending Target Gender Equality meetings/events and coordinating with colleagues across the organization to advance Target Gender Equality objectives.

Participating companies are strongly encouraged to consider diversity of perspective in terms of personal profiles (e.g. male/female), corporate function and level within the organization when nominating Target Gender Equality representatives.

In Round I, many representatives were part of sustainability, diversity & inclusion, human resources or communications teams.

In addition to the Target Gender Equality representatives, all participating companies are requested to nominate a top-level “Ambassador” to follow Target Gender Equality developments, provide support to the company representatives as needed, and represent the company at high-level events that are part of or related to Target Gender Equality.

The Target Gender Equality Ambassador should have a direct line of communication to the CEO (e.g. Member of the C-Suite or Board).

The company’s CEO may also decide to take on the role of Target Gender Equality Ambassador.

Is there an extra cost for my company to participate?

Beyond existing fees to participate in the UN Global Compact and Global Compact Local Networks, there is no additional fee to participate in Target Gender Equality globally.

Will the whole programme take place virtually?

Yes. Given current circumstances, all mandatory parts of the Target Gender Equality programme will be taking place online.

As the health situation improves around the world, select Global Compact Local Networks may opt to offer voluntary in-person engagement opportunities.

Which language will the programme be facilitated in?

To enable you to share your experiences and engage actively and openly with peers, experts and partners, the majority of the Target Gender Equality programme is facilitated in local languages by Global Compact Local Networks.

To allow for contributions by global experts, some pieces and additional engagement opportunities might be offered in English only.

What is the duration of the programme?

The company registration period begins in March 2021 and concludes in June 2021.

Programmatic activities and engagement opportunities will start in June 2021 and conclude in March 2022.

Please consult your Global Compact Local Network for a detailed schedule of activities in your country.

What activities does Target Gender Equality include?

The programme consists of:

Performance Analysis (June-September):
Tailored facilitation of the WEPs Gender Gap Analysis Tool a free, user-friendly, and confidential online platform that helps companies to assess current policies and programmes, highlight areas for improvement, and identify opportunities to set future corporate goals and targets.

Aggregate in-country results will be presented and discussed.

Capacity Building:
Three in-country workshops with peers and experts to help companies set and meet ambitious targets for women’s representation and leadership.

Workshops are designed to recognize and respond to different country contexts and will assist companies in generating unique action plans for consideration by company leadership.

The themes of the workshops are “Defining Ambition & Setting Targets”, “Strategies for Success” and “Measuring & Communicating Progress”.

In between workshops companies are asked to reflect on learnings based on their company’s context supported by an Action Planning Guide document.

Multi-Stakeholder Action Dialogues:
Organization of high-level dialogues with business, government, investors and other stakeholders focused on identifying concrete actions and generating tangible commitments to remove barriers to gender equality, strengthen drivers, and unlock the full potential of women’s business leadership to advance the SDGs.

Advocacy:
Participants will be invited to join the UN Global Compact in calling for urgent business action to increase women’s representation and leadership in business.

A range of communication channels will be leveraged including web, newsletters and social media.

Events:
UN Global Compact high-profile gatherings, including events held during UN General Assembly Week (September), TARGET GENDER EQUALITY LIVE during the Commission on the Status of Women (March), the UN Global Compact Leaders Summit (June) and regional events held throughout the year around the world, will be leveraged to promote Target Gender Equality messaging and outcomes.

What is the WEPs Gender Gap Analysis Tool?

The Women’s Empowerment Principles Gender Gap Analysis Tool is a free, user-friendly, and strictly confidential online platform that helps companies to assess current policies and programmes, highlight areas for improvement, and identify opportunities to set future corporate goals and targets.

The Tool is managed by the UN Global Compact and was developed in collaboration with UN Women, the Multilateral Investment Fund of the IDB, and IDB invest.

During the Target Gender Equality programme aggregate in-country results will be discussed but individual company results are strictly confidential and will never be disclosed.

The Tool can be accessed here.

Who will be facilitating the workshops?

Target Gender Equality is facilitated at the country level by Global Compact Local Network staff and external facilitation support, varying in each country.

Target Gender Equality also counts on the support of a Global Coalition comprised of more than 30 organizations with gender equality expertise.

These experts are regularly join and support global, regional and local Target Gender Equality offerings.

What happens once the programme is over?

We recognize that to successfully build and implement a holistic gender equality strategy, long-term opportunities for exchange and continuous learning are necessary.

You will receive the bi-monthly Target Gender Equality Newsletter and will be invited to join an exclusive Target Gender Equality LinkedIn group to connect with your peers.

You will also receive invitations to additional engagement opportunities to foster accountability and support implementation.

We also encourage you to connect with your relevant Local Network to identify country-specific opportunities for continued learning and engagement.

Lastly, all Target Gender Equality participating companies are encouraged take the WEPs Gender Gap Analysis Tool on an annual basis enabling you to track your performance.

Climate Ambition Accelerator

How many people per company can participate?

We have a maximum capacity of two people per company.

How many companies can join the program overall?

In the 2030 round of the program we have a maximum capacity of 25 companies.

Registration happens on a first-come, first-served basis, yet a balanced group in terms of sector and size will be prioritized.

What is the participation fee?

The program is free for all member companies of Global Compact Network Denmark.

When does the program begin and for how long does it run?

The next round of the program begins in June 2023 and ends in November/December 2023. The first virtual sessions will take place in August/September 2023.

Application for the second round starts on February 23, 2023.

What is the application deadline?

The application deadline for next round will likely be in late April/beginning of May 2023. More information will be available soon.

Can we join the initiative in other countries?

Yes, many local Global Compact networks are running the program.

The Danish network is running the program as a Nordic track together with the Global Compact networks of Finland, Norway, and Sweden.

See a full list of participating networks

Do I have to participate in all the activities?

You must complete all on-demand sessions to obtain a certificate of completion.

Will I automatically join if I am part of GCDK’s SBTi peer learning group?

No – your company will need to formally apply to become part of the program whether or not you are a part of our Science Based Targets peer learning group.

I have very little experience and knowledge about climate action – can I still participate?

Absolutely! No matter where your are in your sustainability journey, the Climate Ambition Accelerator will equip you with the knowledge and skills you need to accelerate progress towards setting science-based emissions targets aligned with the 1.5°C pathway.

Does my company have to be part of the UN Global Compact to participate?

Yes, your company has to be part of the UN Global Compact and a local member of Global Compact Network Denmark or of one of the other local networks in the Nordic region (Finland, Norway or Sweden). 

Where can I learn more?

General information about the program can be found on the UN Global Compact website.

Young SDG Innovators Programme

What is the Young SDG Innovators Programme?

The Young SDG Innovators Programme (YSIP) is an accelerator programme designed to engage young professionals working in companies that participate in the United Nations Global Compact.

The programme aims to equip the participants with skills to advance sustainability efforts, drive innovation and deliver tangible sustainability solutions for your company.

What is the duration of the programme?

The Young SDG Innovators Programme runs in annual cycles over the course of 10 months.

The first programme ran from September 2019 until June 2020. The second round of the programme will run from January 2021 till October 2021. Learn more on our YSIP website

How can my company ensure the protection of our intellectual property if we take part in the programme?

While the programme is designed to facilitate cross-pollination of knowledge, new skills and ideas across project teams, we recognize the importance for companies to safeguard proprietary information and ideas.

Therefore, all individuals participating in the programme, including programme facilitators, coordinators and mentors, will have to sign a non-disclosure agreement (NDA) to cover any intellectual property being used or discussed as part of the programme.

To learn moere about the content of the NDA, please contact Joachim Christensen on joachim@globalcompact.dk.

Why do you categorize young professionals as 35 and under?

There is no set definition for the age of a young professional. Young professionals can be categorized as working individuals anywhere between the ages of 21 to 40. The age of 35 was selected as the upper age limit for the programme given that many demographic and population statistical organizations recognize young adulthood at being between the ages of 18 and 34.

Where does the programme take place?

The second round of the programme will be run by Global Compact Local Networks in the following countries: Bangladesh, India, Nigeria, Turkey, Brazil, Kenya, Norway, Ukraine, Canada, Lebanon, Philippines, United Kingdom, Denmark, Mexico, and South Africa.

.

How many young professionals can my company select for the programme?

Companies can select two-four young professionals to participate in the programme. For the second round of the programme it will no longer be possible to participate as one-person teams. 

Does the Global Compact have to approve the Young SDG Innovator candidates from my company before they are selected?

No, we encourage companies to choose individuals who best fit the Innovator profile to ensure diversity among the candidate pool in terms of business unit and background. Guidance is provided to companies as to desired qualifications for Innovators. 

However, please note that the candidate most be 35 years old or younger.

Can young professionals from subsidiaries of UN Global Compact participating companies take part in the programme?

Yes, as long as the parent company is part of the UN Global Compact and the subsidiary is part of the Global Compact Local Network running the programme. 

What is the time commitment for Innovators?

Innovators are expected to attend five (5) in-person 2-day workshops throughout the course of 10 months in addition to spending approximately 2-3 hours per week on online learning and activities, and group project development.

When does the programme start?

The next round of YSIP will start in January 2021. Application round finishes in November. However, please note that spaces are limited and will be filled on a “first come first served” basis. 

My company was not able to take part in the programme this year but would like to participate next year - Can we sign up now for the next round?

It is currently not a possibility to sign up for future rounds in the Danish network. 

What does the programme involve?

In the programme, young professional participants (“Innovators”) explore new innovations and learn from leading experts and sustainability leaders about how to advance the Sustainable Development Goals (SDGs) through the development of breakthrough ideas, products and business models.

Using the tools and training from the programme, the Innovators work in teams to identify an SDG-related challenge that is relevant to their company and, over the course of the programme, develop a solution to address that challenge.

What are the benefits of participating for companies?

The programme offers companies the opportunity to engage their top talent at the junior and middle manager level and develop a new generation of employees that think between the intersection of corporate sustainability and innovation. Companies also benefit from the development of real business solutions that have the potential to provide value for both the company and society.

Why is the programme only for young professionals?

The programme is designed to target employees that do not yet have senior management responsibilities and therefore have more time to dedicate to a 10-month development programme.

Is there an extra cost for my company to participate?

In Denmark, the participation fee for YSIP 2021 is DKK 3.000 per person for Global Compact participants and DKK 5.000 per person for Global Compact signatories (ex. VAT). Please contact your company’s Global Compact contact point if you are unsure in which category your company belongs. 

There will also be additional costs for each participant in connection with the five individual bootcamps such as transportation, accommodation, communal dinners etc. We do not expect these costs to exceed DKK 2.000 per bootcamp. 

Is any company participating in the UN Global Compact eligible to take part in the programme?

All companies participating in the UN Global Compact are eligible to take part in the programme as long as they are based in a country whose Global Compact Local Network is participating.

What are the eligibility criteria for the Young SDG Innovators?

The programme is designed to target employees aged 35 and under who have a passion for sustainability, creativity; and demonstrate strong teamwork skills. Employees from business innovation, Research and Development, marketing, logistics, procurement, customer experience/service and sustainability units are encouraged to participate.

It is not possible for non-business organizations to participate in the programme. 

My company is not based in a participating Network country, how can we take part in the programme?

Unfortunately as this is a country-level programme, only companies based in countries whose Global Compact Local Network is taking part can participate.

However, non-eligible companies may be able to take part in the programme as mentors or experts.

Please refer to the information brochure for more information or contact info@globalcompact.dk.

What is the commitment my company has to make to take part in the programme?

As a participating YSIP company, you commit to:

 • Select two-four Innovators to take part in the programme for the full duration of 10-months;
 • Allow Innovators the time needed for full participation in the programme
 • Identify a Champion who will support the Innovator team internally within the company
 • Paying the YSIP participation fees
What is the difference between Innovators and Champions?

Innovators are the young professionals that form teams to take part in the programme to develop viable SDG business solutions for their companies.

Champions are senior-level executives within the same company as Innovators that ensure the teams have high-level support in their company and the SDG business solutions are aligned with the company’s strategic goals and objectives.

Only companies in participating Networks can select Innovators for the programme. Each Innovator team must have a designated Champion throughout the programme.

 

How do I apply?

Companies interested in joining the programme can fill out a sign-up form or connect directly to their participating Global Compact Local Network.

Due to demand and limited spots in the programme, Local Networks will need to confirm company participation before approved companies are able to put forward programme participants.