Verdensmålene

I 2015 blev verdensmålene (også kaldet the Sustainable Development Goals eller SDG’erne) vedtaget af regeringsledere fra alle FN’s 193 medlemslande som en del af den hidtil mest ambitiøse udviklingsplan for verden, 2030-agendaen. Den omfatter 17 verdensmål og 169 delmål for bæredygtig udvikling, som udgør en fælles plan for fred og velstand for mennesker og planeten – både nu og i fremtiden.

Ambitionen er blandt andet, at vi ved udgangen af 2030 har gjort en ende på ekstrem fattigdom og hungersnød på globalt plan, mindsket ulighed og bekæmpet klimaforandringer. Verdensmålene gælder for alle lande, og den private sektor spiller en vigtig rolle i at nå målene.

I Global Compact opfordrer vi virksomheder til at anskue målene som ledestjerner i deres virksomhedsstrategi og et markedskompas for nye forretningsmuligheder. Som virksomhed bør man basere sin overordnede strategi på en grundig kortlægning af, hvilke delmål man har størst negativ indvirkning på, og hvilke delmål man som virksomhed kan bidrage positivt til gennem sin forretning. Denne tilgang kan man blandt andet læse mere om i værktøjet Verdensmålskompasset samt Global Compacts guide Blueprint for Business Leadership on the SDGs.

Det er vigtigt at have for øje, at målene er tæt forbundet til hinanden, og at et initiativ, som fremmer ét delmål, kan have en negativ konsekvens for et andet. Derfor er det nødvendigt som virksomhed at have en holistisk tilgang til arbejdet med verdensmålene.

Nyttige links

 I vores bibliotek kan du finde inspiration og hjælp til dit arbejde med samfundsansvar.

Initiativer i det danske netværk

I Global Compact Network Denmark har vores initiativer SDG Pioneers og Young SDG Innovators Programme målene som omdrejningspunkt, og det samme har projektet Verdensmål i Værdikæden, som har til formål at identificere bæredygtige løsninger til restaurationsbranchen.

Derudover har man som medlem også mulighed for at tilslutte sig netværksgruppen for rammeværket Future-Fit Business Benchmark, som også relaterer sig til målene.

Academy & verdensmålene

Global Compacts store digitale læringsplatform, Academy, er tilgængelig for alle tilsluttede virksomheder og alle jeres medarbejdere. Academy-platformen er designet til at give dig og din virksomhed den viden og de færdigheder, I har brug for i jeres konkrete arbejde.

Derfor kan du også finde meget mere indhold og lære mere om arbejdet med FN’s verdensmål via Academy. Her kan du tage digitale kurser, prøve forskellige værktøjer og se relevante videoer.

Lær mere om verdensmålene i Academy (kræver login)

Sustainable Finance

Det vurderes, at verdensmålene samlet set kan generere markedsmuligheder for over US$12 billioner inden 2030. Der er med andre ord et stort potentiale for virksomheder i at være med til at løse globale udfordringer og samtidig skabe en god forretning. Samtidig er der en stigende opmærksomhed blandt investorer på at investere i de virksomheder, initiativer og løsninger, der bidrager til at nå verdensmålene.

Læs mere om Global Compacts tiltag på Sustainable Finance.

Verdensmålene

Verdensmål 1: AFSKAF FATTIGDOM

Vi skal afskaffe alle former for fattigdom i verden

Delmål:
1.1 Afskaf ekstrem fattigdom
1.2 Reducer fattigdom med minimum 50 procent
1.3 Indfør sociale sikkerhedsnet
1.4 Giv lige rettigheder til ejerskab, serviceydelser, teknologi og økonomiske ressourcer
1.5 Opbyg modstandsdygtighed mod katastrofer
1.A Mobilisér ressourcer for at afskaffe fattigdom
1.B Skab politiske rammer, der gavner fattige af begge køn

Læs mere om mål 1 her

Verdensmål 2: STOP SULT

Vi skal stoppe sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring samt fremme bæredygtigt landbrug

Delmål:
2.1 Giv alle adgang til sikker og næringsrig mad
2.2 Stop alle former for fejlernæring
2.3 Fordobl produktiviteten for små fødevareproducenter
2.4 Gør fødevareproduktionen mere bæredygtig
2.5 Bevar den genetiske mangfoldighed i fødevareproduktionen
2.A Invester i landdistrikternes infrastruktur og landbrugsforskning
2.B Forebyg handelsbarrierer og markedsforvridninger i landbruget
2.C Gør fødevarepriserne mere stabile med bedre adgang til markedsinformation

Læs mere om mål 2 her

Verdensmål 3: SUNDHED OG TRIVSEL

Vi skal sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

Delmål:
3.1 Reducér møderedødeligheden
3.2 Stop forebyggelige dødsfald blandt børn under 5 år
3.3 Bekæmp smitsomme sygdomme
3.4 Red flere fra at dø af ikkesmitsomme sygdomme, og styrk mental sundhed
3.5 Forebyg og behandl stof- og alkoholmisbrug
3.6 Halver antallet af dræbte og sårede i trafikken
3.7 Giv alle adgang til seksuel- og reproduktiv sundhed og familieplanlægning
3.8 Giv alle adgang til lægehjælp
3.9 Reducér sygdom og dødsfald på grund af kemikalier og forurening
3.A Implementér WHO’s rammekonvention om tobakskontrol
3.B Støt udviklingen af vacciner og medicin, som alle har råd til
3.C Øg finansieringen af sundhedsydelser i udviklingslande
3.D Styrk tidlig varsling og håndtering af sundhedstrusler

Læs mere om mål 3 her

Verdensmål 4: KVALITETSUDDANNELSE

Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring

Delmål:
4.1 Gør grundskole og ungdomsuddannelse gratis for alle
4.2 Giv førskolebørn lige adgang til dagtilbud af høj kvalitet
4.3 Giv alle lige adgang til tekniske, erhvervs og videregående uddannelser
4.4 Øg antallet af mennesker der kan forsørge sig selv
4.5 Afskaf al diskrimination i uddannelse
4.6 Lær alle at læse, skrive og regne
4.7 Undervis i bæredygtig udvikling og globalt medborgerskab
4.A Byg og opgradér inkluderende, sikre skoler
4.B Giv flere stipendier til højere uddannelse i udviklingslande
4.C Øg antallet af lærere i udviklingslandene

Læs mere om mål 4 her

Verdensmål 5: LIGESTILLING MELLEM KØNNENE

Vi skal opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder

Delmål:
5.1 Stop diskrimination af kvinder og piger
5.2 Stop al vold og udnyttelse rettet mod kvinder og piger
5.3 Afskaf tvangsægteskab og kvindelig omskæring
5.4 Værdisæt ulønnet omsorgsarbejde, og del ansvaret i hjemmet
5.5 Kvinder skal sikres fuld deltagelse i ledelse og beslutningsprocesser
5.6 Giv alle adgang til seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder
5.A Giv lige rettigheder til økonomiske ressourcer og ejerskab
5.B Styrk kvinder rettigheder og muligheder gennem teknologi
5.C Vedtag lovgivning, der fremmer ligestilling mellem kønnene

Læs mere om mål 5 her

Verdensmål 6: RENT VAND OG SANITET

Vi skal sikre bæredygtig adgang og forvaltning af vand og sanitet for alle

Delmål:
6.1 Giv alle adgang til rent drikkevand
6.2 Giv alle adgang til toilet, sanitet og hygiejne
6.3 Styrk vandkvaliteten, og rens og brug spildevand bedre
6.4 Gør vandforbruget effektivt og sikr forsyningen af ferskvand
6.5 Indfør integreret styring af vandressourcer
6.6 Beskyt og genopret økosystemer i og omkring vand
6.A Støt udviklingsland håndtering af vand og sanitet
6.B Støt lokal håndtering af vand og sanitet

Læs mere om mål 6 her

Verdensmål 7: BÆREDYGTIG ENERGI

Vi skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris

Delmål:
7.1 Giv alle adgang til moderne energi
7.2 Forøg af vedvarende energi globalt
7.3 Fordobl energieffektiviteten
7.A Styrk adgangen til forskning, teknologi og investeringer inden for ren energi
7.B Udvid og opgradér infrastruktur for at levere bæredygtig energi i udviklingslande

Læs mere om mål 7 her

Verdensmål 8: ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST

Vi skal fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle

Delmål:
8.1 Skab bæredygtig økonomisk vækst
8.2 Opnå højere økonomisk produktivitet gennem teknologi og innovation
8.3 Før en politik der skaber jobs og fremmer virksomheder
8.4 Brug ressourcerne effektivt i forbrug og produktion
8.5 Skab fuld beskæftigelse og anstændigt arbejde med lige løn
8.6 Hjælp unge i arbejde, uddannelse og praktik
8.7 Afskaf moderne slaveri, menneskehandel og børnearbejde
8.8 Beskyt arbejdstagerrettigheder, og skab sikre arbejdsmiljøer
8.9 Støt op om bæredygtig turisme
8.10 Giv alle adgang til banker, forsikringer og finansielle tjenesteydelser
8.A Støt ‘Aid for Trade’
8.B Udarbejd en global strategi for at få unge i arbejde

Læs mere om mål 8 her

Verdensmål 9: INDUSTRI INNOVATION OG INFRASTRUKTUR

Vi skal bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation

Delmål:
9.1 Byg bæredygtig og robust infrastruktur
9.2 Støt inkluderende og bæredygtig industrialisering
9.3 Øg små virksomheders adgang til finansielle tjenesteydelser
9.4 Opgradér alle industrier og infrastrukturer for bæredygtighed
9.5 Styrk forskning, og opgradér industriteknologi
9.A Styrk bæredygtig infrastruktur i udviklingslande
9.B Støt national teknologiudvikling og forskning i udviklingslande
9.C Giv alle adgang til informations- og kommunikationsteknologi

Læs mere om mål 9 her 

Verdensmål 10: MINDRE ULIGHED

Vi skal reducere ulighed i og mellem lande

Delmål:
10.1 Gør uligheden i indkomst mindre
10.2 Styrk social, økonomisk og politisk inklusion
10.3 Giv alle lige muligheder, og stop diskrimination
10.4 Før politik, der fremmer finansiel og social lighed
10.5 Regulér de globale finansielle markeder og institutioner bedre
10.6 Styrk repræsentationen af udviklingslandene finansielle institutioner
10.7 Faciliter sikker og ansvarlig migration
10.A Tag særlige hensyn til udviklingslandene (special and differential treatment)
10.B Bak om udviklingsbistand og investeringer i de mindst udviklede lande
10.C Reducér omkostningerne for migranter, når de sender penge hjem

Læs mere om mål 10 her

Verdensmål 11: BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND

Vi skal gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige

Delmål:
11.1 Byg sikre boliger til en overkommelig pris
11.2 Skab billige og bæredygtige transportsystemer
11.3 Gør byerne inkluderende og bæredygtige
11.4 Beskyt verdens kultur- og naturarv
11.5 Reducér naturkatastrofers skadelige konsekvenser
11.6 Reducér byernes miljøbelastning
11.7 Giv alle adgang til grønne offentlige rum
11.8 Styrk god national og regional byplanlægning
11.B Gør langt flere af verdens byer mere modstandsdygtige mod katastrofer
11.C Støt de mindst udviklede lande til at bygge bæredygtigt og robust

Læs mere om mål 11 her

Verdensmål 12: ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION

Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer

Delmål:
12.1 Gennemfør det 10-årige rammeprogram for bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre
12.2 Brug og håndter naturressourcer bæredygtigt
12.3 Halvér det global madspild per person
12.4 Håndtér kemikalier og affald ansvarligt
12.5 Reducér affaldsmængden betydeligt
12.6 Motivér virksomheder til at agere bæredygtigt
12.7 Promovér bæredygtighed i offentlige indkøb
12.8 Giv alle mennesker viden og forståelse for at kunne leve bæredygtigt
12.A Styrk udviklingslandes kapacitet til bæredygtigt forbrug og produktion
12.B Skab bedre værktøjer til at overvåge effekterne af bæredygtig turisme

Læs mere om mål 12 her

Verdensmål 13: KLIMAINDSATS

Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser

Delmål:
13.1 Styrk modstandskraft og tilpasningsevnen til klimarelaterede katastrofer
13.2 Indbyg tiltag mod klimaforandringer i nationale politikker
13.3 Opbyg viden og kapacitet til at imødegå klimaforandringer
13.A Implementér FN’s rammekonvention om klimaforandringer
13.B Styrk kapaciteten til effektiv håndtering af klimaforandringer

Læs mere om mål 13 her

Verdensmål 14: LIVET I HAVET

Vi skal bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer

Delmål:
14.1 Reducér havforurening
14.2 Beskyt og genopret havets økosystemer
14.3 Minimér forsurning af havene
14.4 Gør fiskeriet bæredygtigt
14.5 Beskyt kyst- og havområder
14.6 Afskaf fiskeristøtte, der medvirker til overfiskeri
14.7 Øg de økonomiske fordele ved bæredygtig brug af havets ressourcer
14.A Styrk videnskab, forskning og teknologi til at gøre havene sundere
14.B Støt små fiskere
14.C Implementér og håndhæv FN’s havretskonvention (UNCLOS)

Læs mere om mål 14 her

Verdensmål 15: LIVET PÅ LAND

Vi skal beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet

Delmål:
15.1 Bevar og genopret økosystemer på land og i ferskvand
15.2 Stop skovrydning og genopret ødelagte skove
15.3 Bekæmp ørkendannelse, og genopret udpint jord
15.4 Beskyt økosystemer i bjergene
15.5 Beskyt biodiversitet og naturlige levesteder
15.6 Giv flere adgang til genetiske ressourcer og deres fordele på en fair måde
15.7 Stop krybskytteri og ulovlig handel med beskyttede arter
15.8 Begræns invasive arter
15.9 Tag hensyn til økosystemer og biodiversitet i national og lokal planlægning
15.A Mobilisér finansiering for at beskytte og bruge naturen bæredygtigt
15.B Finansiér og skab incitament til bæredygtigt skovbrug
15.C Bekæmp globalt krybsskytteri og ulovlig handel med beskyttede arter

Læs mere om mål 15 her

Verdensmål 16: FRED, RETFÆRDIGHED OG STÆRKE INSTITUTIONER

Vi skal støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer

Delmål:
16.1 Reducér vold overalt
16.2 Stop mishandling, ydnyttelse, menneskehandel og vold mod børn
16.3 Styrk retssikkerheden, og giv alle adgang til retfærdig rettergang
16.4 Bekæmp organiseret kriminalitet og ulovlige strømme af penge og våben
16.5 Nedbring korruption og bestikkelse betydligt
16.6 Skab effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner
16.7 Garantér, at alle beslutninger tages på en inkluderende og repræsentativ måde
16.8 Styrk udviklingslandenes deltagelse i mellemstatslige institutioner
16.9 Giv alle fødselsattest og retslig identitet
16.10 Beskyt grundlæggende frihedsrettigheder, og giv aktindsigt
16.A Forebyg og bekæmp vold, terrorisme og kriminalitet
16.B Udbred og håndhæv ikke-diskriminerende love og politikker

Læs mere om mål 16 her

Verdensmål 17: PARTNERSKABER FOR HANDLING

Vi skal revitalisere det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og styrke midlerne til at nå målene

Delmål:
17.1 Styrk udviklingslandenes evne til at indsamle egne skatteindtægter
17.2 Indfri udviklede landes forpligtelser til at give udviklingsbistand
17.3 Mobilisér finansielle ressourcer til udviklingslande
17.4 Bistå udviklingslande med at gøre deres gæld bæredygtig
17.5 Investér i de mindst udviklede lande
17.6 Øg videndeling og adgang til videnskab, teknologi og innovation
17.7 Udbred miljøvenlige teknologier i udviklingslandene
17.8 Styrk videnskab og innovation i de mindst udviklede lande
17.9 Styrk udviklingslandenes kapacitet til at opnå verdensmålene
17.10 Promovér universelt handelssystem under WTO
17.11 Øg udviklingslandenes eksport
17.12 Fjern handelsbarrierer for de mindst udviklede lande
17.13 Styrk den globale økonomiske stabilitet
17.14 Styrk sammenhængen i politikker for bæredygtig udvikling
17.15 Respektér hvert lands ret til at føre egen politik for bæredygtig udvikling
17.16 Styrk det globale partnerskab for bæredygtig udvikling
17.17 Tilskynd til effektive partnerskaber
17.18 Giv adgang til bedre og mere pålidelig data
17.19 Find bedre målemetoder for bæredygtig udvikling

Læse mere om mål 17 her

Spørgsmål