Verdensmålene

I 2015 blev verdensmålene (også kaldet the Sustainable Development Goals eller SDG’erne) vedtaget af regeringsledere fra alle FN’s 193 medlemslande som en del af den hidtil mest ambitiøse udviklingsplan for verden – 2030 Agendaen. Den omfatter 17 verdensmål og 169 delmål for bæredygtig udvikling, som udgør en fælles plan for fred og velstand for mennesker og planeten – både nu og i fremtiden. Ambitionen er blandt andet, at vi ved udgangen af 2030 har gjort en ende på ekstrem fattigdom og hungersnød på globalt plan, mindsket ulighed og bekæmpet klimaforandringer. Verdensmålene gælder for alle lande, og den private sektor spiller en vigtig rolle i at nå målene.

I Global Compact opfordrer vi for at hjælpe virksomheder til at anskue målene som ledestjerner i deres virksomhedsstrategi og et markedskompas for nye forretningsmuligheder. Som virksomhed bør man basere sin overordnede strategi på en grundig kortlægning af, hvilke delmål man har størst negativ indvirkning på, og hvilke delmål man som virksomhed kan bidrage positivt til gennem sin forretning. Denne tilgang kan man blandt andet læse mere om i værktøjet Verdensmålskompasset samt Global Compacts guide Blueprint for Business Leadership on the SDGs.

Det er vigtigt at have for øje, at målene er tæt forbundet til hinanden, og at et initiativ, som fremmer ét delmål kan have en negativ konsekvens for et andet. Derfor er det nødvendigt som virksomhed at have en holistisk tilgang til arbejdet med verdensmålene.

Nyttige links

 I vores bibliotek kan du finde inspiration og hjælp til dit arbejde med samfundsansvar.

Initiativer i det danske netværk

I Global Compact Network Denmark driver vi blandt andet en netværksgruppe med fokus på verdensmålene hvorigennem virksomheder kan dele viden om, hvordan man bedst arbejder med disse.

Derudover har vores initiativer SDG Pioneers og Young SDG Innovators Programme målene som omdrejningspunkt, og det samme har projektet Verdensmål i Værdikæden, som har til formål at identificere bæredygtige løsninger til restaurationsbranchen.

Derudover har man som medlem også mulighed for at tilslutte sig netværksgruppen for rammeværket Future-Fit Business Benchmark, som også relaterer sig til målene.

Global Compacts 10 principper

Arbejdet med verdensmålene kan dog ikke stå alene og bør hvile på Global Compacts 10 principper, der er fundamentet for at drive ansvarlig forretning.

Sustainable Finance

Det vurderes, at verdensmålene samlet set kan generere markedsmuligheder for over US$12 billioner inden 2030. Der er med andre ord et stort potentiale for virksomheder i at være med til at løse globale udfordringer og samtidig skabe en god forretning. Samtidig er der en stigende opmærksomhed blandt investorer på at investere i de virksomheder, initiativer og løsninger, der bidrager til at nå verdensmålene.

Læs mere om Global Compact tiltag på Sustainable Finance.

Verdensmålene

Verdensmål 1: AFSKAF FATTIGDOM

Vi skal afskaffe alle former for fattigdom i verden

Verdensmål 2: STOP SULT

Vi skal stoppe sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring samt fremme bæredygtigt landbrug

Verdensmål 3: SUNDHED OG TRIVSEL

Vi skal sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

Verdensmål 4: KVALITETSUDDANNELSE

Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring

Verdensmål 5: LIGESTILLING MELLEM KØNNENE

Vi skal opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder

Verdensmål 6: RENT VAND OG SANITET

Vi skal sikre bæredygtig adgang og forvaltning af vand og sanitet for alle

Verdensmål 7: BÆREDYGTIG ENERGI

Vi skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris

Verdensmål 8: ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST

Vi skal fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle

Verdensmål 9: INDUSTRI INNOVATION OG INFRASTRUKTUR

Vi skal bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation

Verdensmål 10: MINDRE ULIGHED

Vi skal reducere ulighed i og mellem lande

Verdensmål 11: BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND

Vi skal gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige

Verdensmål 12: ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION

Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer

Verdensmål 13: KLIMAINDSATS

Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser

Verdensmål 14: LIVET I HAVET

Vi skal bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer

Verdensmål 15: LIVET PÅ LAND

Vi skal beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet

Verdensmål 16: FRED, RETFÆRDIGHED OG STÆRKE INSTITUTIONER

Vi skal støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer

Verdensmål 17: PARTNERSKABER FOR HANDLING

Vi skal revitalisere det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og styrke midlerne til at nå målene

Spørgsmål