/******Mailchimp connection****/

Communication on Progress (COP) 

– for virksomheder

Som en del af FN’s Global Compact forpligter din virksomhed sig til at udfærdige en årlig Communication on Progress (COP)-rapport, som beskriver og dokumenterer virksomhedens arbejde med Global Compacts Ti Principper og eventuelt også de 17 Verdensmål. Rapporten skal sikre, at din virksomhed er transparent og åben omkring jeres arbejde med ansvarlighed og bæredygtighed.

Rapporten er en mulighed for at kommunikere jeres engagement i Global Compact og tiltag inden for samfundsansvar til virksomhedens interessenter. Rapporten skal derfor være fuldt integreret i jeres interessentkommunikation, og kan for eksempel indgå som en del af Årsrapporten eller en årlig bæredygtighedsrapport. De danske virksomheder der allerede udarbejder en årlig bæredygtighedsrapport og lever op til 99a kravene til CSR-rapportering vil automatisk leve op til kravene til COP-rapporten.

Rapporten skal indleveres elektronisk via din virksomheds profilside, og er offentligt tilgængelig via unglobalcompact.org. Formatet for en COP-rapport er fleksibelt, og rapporten må skrives på alle sprog, men bør udfærdiges i virksomhedens primære virksomhedssprog. Det er dog vigtigt at rapporten overholder de tre minimumskrav, som du kan læse mere om nedenfor.

Nyttige links

I vores bibliotek kan du finde inspiration og hjælp til dit arbejde med samfundsansvar.

Forskellige rapporteringstyper

Når din virksomhed indsender jeres COP-rapport skal I som det første angive om I indsender en Basic, GC Active eller en GC Advanced rapport. Det er tre forskellige niveauer af rapporter:

GC Basic

Dette er en online template, som små og mindre erfarne virksomheder kan benytte. Du udfylder felterne online og skal derfor ikke indsende en COP-rapport som en selvstændig rapport.

GC Active

En COP-rapport,  der overholder de nedenstående tre minimumskrav*

GC Advanced

En COP-rapport, som udover at kvalificere sig til GC Active også dækker en række kriterier, herunder:

  • Implementering af de Ti Principper i virksomhedens strategi og forretningsaktiviteter
  • Aktiv understøttelse af overordnede FN-mål og -mærkesager
  • Integrering af principper for samfundsansvar i ledelse og governance

GC Active og GC Advanced rapporter

Ved indsendelse af en GC Active eller GC Advanced rapport skal virksomheden udfylde et  såkaldt selvevalueringsskema (self-assessment). Skemaet oplister en række spørgsmål til rapportens indhold for at sikre at den lever op til kravene.

Virksomheder kan med fordel kigge disse spørgsmål igennem for at undersøge om deres rapport kan karakteriseres som en Active eller Advanced rapport.

Se selvevalueringsskema for GC Active og GC Advanced.

Hvis din virksomhed vil publicere jeres COP-rapport som et ‘stand-alone’ dokument, og ikke som en del af en bæredygtighedsrapport eller årsrapport, har UN Global Compact udarbejdet en skabelon, som I kan lade jer inspirere af.

GC Learner

Udover de tre rapporteringstyper oplever nogle virksomheder at blive ‘GC Learner’. Det er ikke en rapporteringstype, som man kan vælge aktivt ved indsendelse af COP-rapporten.

Det er en kategori, som tildeles til de virksomheder, der indsender en rapport, der ikke overholder alle nedenstående minimumskrav og derfor ikke kan karakteriseres som hverken ‘GC Active’ eller ‘GC Advanced’.

GC Learner giver virksomheden en engangs 12-måneders ‘Learner’ henstandsperiode til at indsende en COP-rapport, der møder alle krav.

For at hjælpe din virksomhed med jeres rapportering, tilbyder vi flere gange årligt intromøder samt COP peer review workshop.

Minimumskrav til rapporten

Rapportens overordnede format er fleksibelt, og der stilles ingen krav til COP-rapportens sprog.

Der opstilles dog tre minimumskrav til rapportens indhold:

  • En udtalelse fra virksomhedens CEO eller tilsvarende, som udtrykker fortsat støtte til FN’s Global Compact og dermed bekræfter virksomhedens fortsatte forpligtelser til initiativet.
  • En beskrivelse af de praktiske initiativer, virksomheden har indført, eller planlægger at indføre, for at implementere de Ti Principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Hvis et eller flere af disse områder ikke adresseres af virksomheden skal dette forklares.
  • En måling af resultatet af disse initiativer – kvalitative og/eller kvantitative målinger.

Læs FN Global Compact’s officielle COP policy

Indsendelse og tidsfrist

Din virksomhed skal indlevere jeres første rapport præcis ét år efter tilslutning til Global Compact. Derefter rapporterer virksomheden årligt.

Er din virksomhed allerede medlem, kan du finde jeres deadline på din virksomheds offentlige profilside. COP-rapporten skal uploades elektronisk via din virksomheds profilside på FN’s Global Compacts hjemmeside.

Se step-by-step guides til de forskellige rapporteringstyper nedenfor:

GC Active COP: Access step-by-step guides and videos in our library

GC Active CoP Using the Basic CoP Template

GC Advanced CoP: Step-by-step guide og selvevalueringsskema

Inden virksomheden indsender COP-rapporten skal den være sikker på, hvilken type rapport den ønsker at indsende. Du kan læse mere om de forskellige typer ovenfor under rapporteringstyper. I forbindelse med indsendelse af rapporten skal man udfylde et kort selvevalueringsskema online om indholdet i jeres rapport. Spørgsmålene varierer alt efter hvilken type rapport der indsendes. Det kan være en fordel at kigge på disse spørgsmål inden man starter med indsendelsen. Spørgsmålene er tilgængelige ovenfor.

Rapporten vil blive offentligt tilgængelig på Global Compacts COP-database og på din virksomheds offentlige profil på unglobalcompact.org.

Overskridelse af rapporteringsdeadline

Hvis din virksomhed overskrider sin rapporterings-deadline, ændres virksomhedens offentlige status på Global Compacts hjemmeside fra “Active” til “Non-communicating”. Status ændres tilbage til “Active” så snart rapporten afleveres. En virksomhed kan dog kun stå som “Non-communicating” i maksimalt ét år, hvorefter den vil blive ekskluderet fra Global Compact.

Eksluderede virksomheder vil fremgå af Global Compacts hjemmeside.

Eksluderede virksomheder skal genansøge, hvis de ønsker at tilslutte sig initiativet igen.

Udsættelse af rapporteringsdeadline

Der er to måder, hvorpå din virksomhed kan udsætte eller udskyde jeres rapporteringsdeadline.

Grace Letter

Hvis din virksomhed mod forventning står til at overskride sin rapporteringsdeadline, kan I ansøge om at få udskudt tidsfristen 90 dage. Det gør I ved at indsende et ‘Grace Letter’, der beskriver, hvorfor det ikke har været muligt for jer at indsende jeres rapport inden for tidsfristen. Brevet indsendes via din virksomheds personlige profil på unglobalcompact.org. Et ‘Grace Letter’ kan ikke indsendes to år i træk.

Læs mere og find en step-by-step guide.

Justering af rapporteringscyklus

Hvis din virksomheds generelle rapporteringscyklus ikke passer med jeres rapporteringsdeadline til Global Compact, kan I ansøge om at få rykket jeres deadline. Det gør I ved at indsende en ‘Cycle adjustment request’ via virksomhedens personlige profilunglobalcompact.org. En ‘Cycle adjustment request’ kan kun indsendes én gang og vil resultere i en fremrykning eller udsættelse i op til 11 måneder.

Læs mere og find en step-by-step guide.

Brug af logo i rapporten

FN’s Global Compacts logoer er kun til intern brug og må ikke anvendes af medlemsvirksomheder eller -organisationer.

Alle medlemsvirksomheder eller -organisationer har dog mulighed for at anmode om tilladelse til at benytte UN Global Compacts “We Support” logo.

Læs mere om Global Compacts logopolitik, og hvordan du søger tilladelse til brug af “We Support”-logoet.

Alle Global Compact medlemsvirksomheder har også ret til at benytte Global Compact “Communication on Progress”-logoet i deres COP-rapport uden forudgående tilladelse.

Download FN Global Compact’s COP-logo til brug i rapporten

Eksempler på gode COP-rapporter

I forbindelse med vores initiativ SMV COP har vi i samarbejde med FSR – danske revisorer identificeret otte SMV’er, hvis COP rapport udmærker sig på specifikke områder.

I den forbindelse har vi udgivet en publikation, hvori du kan finde inspiration og eksempler samt tre gode råd til din virksomheds COP-rapport.

Du kan altid tilgå alle COP-rapporter fra danske medlemmer her.